Inclusie Een Evidentie Voor Olo Rotonde

Inclusie, een evidentie voor OLO-Rotonde

31 januari 2023

|
inclusie konekt diversiteit

In onze organisatie vinden we inclusie een heel belangrijk thema. Het staat daarom ook beschreven in onze missie ‘We werken aan een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking of sociaal kwetsbaren vanzelfsprekend een volwaardig burger kunnen zijn en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven.’

Onze missie wordt concreet vertaald in 7 pijlers, waarvan ook inclusie er één is: ‘Diversiteit zien we als een verrijking en als eigen aan de maatschappij waar ieder van ons deel van uitmaakt. Als organisatie streven we ernaar dat ieder, vanuit zijn eigen kunnen, actief en betekenisvol kan deelnemen aan onze samenleving.’

Inclusie zit dus in onze organisatie gebakken. Maar ziet elke medewerker dit als een evidentie en wordt dit bij elke werking toegepast? Er zijn momenteel, spijtig genoeg, nog voldoende drempels aanwezig om daarvan te kunnen spreken.

Vanuit deze nood werden er een aantal initiatieven opgestart. Er is de 'verandercrew inclusief ondernemen' opgericht die werkt rond verschillende thema’s zoals instroom van nieuwe medewerkers en cultuursensitief werken naar onze cliënten. Verder heeft de projectgroep al wat voorbereidend werk verricht over de visie van inclusie binnen onze organisatie.

Daarnaast hebben we met provinciale middelen het project ‘Schitteren in de zorg’* binnengehaald. Met dit project willen we meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plaats geven binnen de bestaande werkingen.

Om de ambities van het projectteam en het project 'Schitteren in de Zorg' te realiseren, willen we nog een stapje verder gaan: Inclusie moet wel degelijk een evidentie worden in OLO-Rotonde! Om dit te realiseren doen we een beroep op Konekt. Dit is een organisatie die voluit gaat voor een samenleving waarin personen met en zonder beperking samen leven, leren en werken. Zij hebben ervaring om organisaties te begeleiden bij de uitbouw van een inclusief beleid.

Samen zetten we een 2-jarenplan op rond 3 sporen:

  • Spoor 1 is het draagvlak voor inclusie vergroten en verankeren
  • Spoor 2 is de opmaak van een leertraject
  • Spoor 3 is de implementatie van de visie over inclusie in de werking

De bedoeling is om inclusie binnen elke werking en op elk niveau te laten landen. Hiervoor zal er een concreet denk- en handelingskader uitgewerkt worden. In een laatste fase zullen we dit via train-the-trainers ingang laten vinden bij elke medewerker.


We willen een inclusieve werkvloer realiseren, zowel voor de medewerkers zelf als voor de ondersteuning naar onze cliënten. Dit doen we vanuit de overtuiging dat ieder, vanuit zijn eigen kunnen, actief en betekenisvol kan deelnemen aan onze samenleving zoals is opgenomen in de pijler inclusie. We gaan dus voluit voor ons doel: Inclusie is wel degelijk een evidentie in OLO-Rotonde!

Inclusie Foto Website 20221025 Konekt Olo Brasschaat 1340
(*) Schitteren in de zorg:

In 2022 haalden we projectmiddelen binnen via het project 'Schitteren in de zorg' dat de provincie lanceerde. Met dit project willen we meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plaats geven binnen de bestaande werkingen in onze organisatie. Dit kunnen we alleen maar realiseren dankzij een intensieve samenwerking met IN-Z.

IN-Z kan mensen met een Lokale Diensten Economie statuut (of kort een LDE-medewerker) op hun payroll zetten. Ze zoeken werkvloeren om deze LDE-medewerkers te laten werken. Ze begeleiden de LDE-medewerkers tijdens dit traject op de werkvloer. OLO-Rotonde heeft zich geëngageerd om zo’n werkvloer te zijn. We willen tegen 2025 een 20-tal medewerkers tewerkstellen in onze verschillende werkingen.

Om dit te realiseren zullen we vanuit de organisatie meer inzetten op jobcrafting: het samen met een werking nadenken over de bestaande takenpakketten. Kortom: Hoe we sommige taken kunnen bundelen tot een nieuwe functie voor een LDE-medewerker. We zullen ook de werkvloeren ondersteunen na aanwerving tijdens het traject met de LDE-medewerker. Dit hele proces zal intern begeleid worden door een HR-medewerker.

Lees ook het artikel: 'OLO-Rotonde kiest voor inclusie op de werkvloer en in ondersteuning' in Vormingsmagazine Konekt. Hierin vertellen algemeen directeur Jean-Pierre Van Baelen en adjunct algemeen directeur Eric Avonts wat inclusie voor hen betekent, hoe en vooral waarom ze dit willen waarmaken.

Enkele quotes vanuit het interview:

We beseffen dat er meer nodig is dan alleen drempels wegwerken
Eigen vertrekken we voor heel dit project vanuit één kerngedachte: inclusie moet een evidentie zijn.
Inclusie zal pas echt geslaagd zijn binnen onze organisatie als wij elkaar volwaardig collega's noemen.
We willen samen met onze partnerorganisaties een participatieladder kunnen opzetten, zodat mensen zich binnen de organisaties waar ze gaan werken ook kunnen blijven ontwikkelen.