Jong kindje aan het spelen in de kinderopvang

Inclusieve kinderopvang Tierlantijn

Welkom bij onze inclusieve kinderopvang Tierlantijn!

Inclusief? Dat klopt, onze opvanglocaties staan open voor alle kinderen, ook wanneer er extra zorgondersteuning nodig is. We zorgen voor een traject op maat van ieder kind. We geloven dat diversiteit mooie kansen biedt voor de ontwikkeling en ontplooiing van ieder kind. Diversiteit in een groep is een verrijkende ervaring voor iedereen; kinderen leren van elkaar en vullen elkaar aan in hun kennen, kunnen en weten. Ze leren in het samenzijn met anderen hun sociale en praktische vaardigheden te ontwikkelen en hun emoties te ontplooien en hanteren.

We vinden een open en eerlijke samenwerking met ouders erg belangrijk. Samen creëren we een warme tweede thuis waar elk kind zich goed kan voelen.

Jong kindje aan het spelen in de kinderopvang

Onze missie

Het bieden van een warme tweede thuis aan kinderen tussen 0 en 5 jaar in onze groepsopvang,  en in de buitenschoolse- of vakantieopvang aan kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in onze groepen . We zorgen voor ondersteuning op maat. Onze opdracht is elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te geven, rekening houdend met zijn individuele draagkracht en eigenheid.
Het doel is kinderen al van op erg jonge leeftijd vertrouwd te maken met kinderen die extra zorgondersteuning nodig hebben. Op deze manier leggen we een mooie basis voor een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking een volwaardig burger kunnen zijn en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. We vinden een open en eerlijke samenwerking met ouders erg belangrijk. Samen creëren we een warme plek waar elk kind zich goed kan voelen.

Onze pedagogische visie

image-290460-Tierlantijn_tegeltjes_website.jpg

Ik voel me welkom en graag gezien!

Een goede relatie met begeleiders is essentieel zodat kinderen, groot en klein, tot een harmonieuze ontwikkeling en ontplooiing komen. Kinderen ontwikkelen vanuit deze relaties vertrouwen, wat ze nodig hebben om zich goed te voelen en te groeien. Elk kind heeft recht op zijn eigen identiteit en dient hierin gerespecteerd te worden om een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te krijgen. Onze begeleiders hebben op een empathische manier aandacht voor de individuele noden en behoeften van elk kind. 

Ik kan mezelf zijn. Ik voel me thuis! 
Wij willen dat kinderen zich in onze opvang thuis voelen. Kinderen moeten een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren. Ze ontlenen dit aan hun band met de begeleiders, maar tevens ontwikkelen ze dit vanuit een adequate aanpak en een aangepaste ruimte. We zoeken actief naar welke benadering voor welk kind het meest aangewezen is. Een benadering met regels, afspraken en structuur, is noodzakelijk. Dit geeft kinderen een gevoel van duidelijkheid, voorspelbaarheid  en veiligheid. Tegelijk zoeken we ook naar de nodige aanpassingen en uitzonderingen, die tegemoet komen aan de ontwikkelingsnoden van ieder kind. 

Ik speel dus ik leer… Elke dag een beetje anders, elke dag een beetje meer.
Om tegemoet te komen aan de nieuwsgierigheid van de kinderen bieden we een stimulerende omgeving met spelmateriaal en spelactiviteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen. Wij bieden mogelijkheden aan die de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling stimuleren. We bieden een plek waar kinderen kunnen leren om een band op te bouwen met andere kinderen en volwassenen, waar zij uitdagingen krijgen, verschillende (spel-)activiteiten kunnen ondernemen en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Omgaan met vriendjes, leren delen, vragen en geven, respect hebben voor elkaar, leren omgaan met de onderlinge verschillen en met verschillende culturen, omgaan met conflicten, …: het hoort allemaal tot de sociale ontwikkeling van een kind. 

Ik word groot op mijn tempo en dat is OK!
We bieden elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen, rekening houdend met de individuele draagkracht. We willen de kinderen een positief zelfbeeld meegeven en een fundamenteel basisvertrouwen in de mensen die hen omringen. Tierlantijn is een warme en veilige plek waarin elk kind zich goed kan voelen. Het basisprincipe is respect voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We bieden inclusieve opvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom en krijgen ondersteuning op maat. Het ontwikkelingsprobleem bij het kind wordt niet centraal gesteld, wel gaan we actief op zoek naar welke signalen qua ontwikkelingsnoden het kind ons geeft en op welke manier we hieraan kunnen tegemoetkomen. De insteek hierbij is voornamelijk pedagogisch van aard. Dit resulteert in een gevarieerde aanpak, waarbij er naast oog en oor voor het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind (met of zonder een extra zorgbehoefte), minstens evenveel aandacht wordt geschonken aan de relaties die er tussen de kinderen ontstaan. Diversiteit in een groep is een verrijkende ervaring voor iedereen; kinderen leren van elkaar en vullen elkaar in hun kennen, kunnen en weten aan.
Mijn ouders weten hoe ik mijn dag heb beleefd. 
Een goede opvang van kinderen kan niet zonder een goede samenwerking met de ouders. Ons doel is ook een open en eerlijke samenwerking met de ouders op te bouwen om zo samen een warme plek te creëren waar elk kind zich goed kan voelen. De samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Samen met de ouders wennen aan de nieuwe omgeving, stimuleert het kind om zijn vertrouwen over te dragen aan de nieuwe opvoeder. Ouders worden steeds geïnformeerd over het verloop van de opvang, de pedagogische aanpak en de vorderingen van het kind. 

Inclusie

Hoe zien wij inclusie? 

Tierlantijn staat open voor kinderen met een extra zorgbehoefte. We geloven dat diversiteit mooie kansen biedt voor de ontwikkeling en ontplooiing van ieder kind. Diversiteit in een groep is een verrijkende ervaring voor iedereen; kinderen leren van elkaar en vullen elkaar in hun kennen, kunnen en weten aan. Ze leren in het samenzijn met anderen sociale vaardigheden, emoties te ontplooien en hanteren, praktische vaardigheden te ontwikkelen.

De stap naar een inclusieve kinderopvang is voor vele ouders een belangrijke stap: ze wensen opvang waar hun kind voldoende kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen, in een voldoende aangepaste en veilige omgeving.

Binnen Tierlantijn komen we aan deze vraag tegemoet door het organiseren van een opvang waar het kind met een extra zorgbehoefte vooral als persoon benaderd wordt.Eerder dan te kijken naar afwijkingen bij kinderen, kijken we naar wat kinderen aan mogelijkheden bezitten en welke eigenschappen wat meer ondersteuning vergen.

Het ontwikkelingsprobleem bij het kind wordt dus niet centraal gesteld, wel gaan we actief op zoek naar welke signalen qua ontwikkelingsnoden het kind ons geeft en hoe we hieraan kunnen tegemoetkomen . De insteek hierbij is voornamelijk pedagogisch van aard.
Dit resulteert in een gevarieerde aanpak, waarbij er naast oog en oor voor het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind (met of zonder een extra zorgbehoefte), minstens evenveel aandacht wordt geschonken aan de relaties die er tussen de kinderen ontstaan. 

Inclusieve werking

Tierlantijn maakt deel uit van de overkoepelde organisatie, OLO-Rotonde vzw. Dankzij deze inbedding is er heel wat expertise in huis op vlak van specifieke zorgbehoeften.

Hierdoor hebben we binnen onze kinderopvang heel wat mogelijkheden om kinderen extra ondersteuning en begeleiding te bieden. Samen met de ouders bekijkt onze orthopedagoog welke noden een kind heeft en hoe we hier een gepast antwoord op kunnen bieden.

Contacteer ons

Voor vragen die specifiek gericht zijn aan één van onze locaties, of om bijvoorbeeld je zoon of dochter  aan te melden, verwijzen we je graag door naar de contactgegevens per locatie. Heb je eerder een algemene vraag rond onze kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang?

Voor kinderen en jongeren

Kinderdagverblijven Tierlantijn
De inclusieve kinderdagverblijven van Tierlantijn bieden warme en stimulerende zorg op maat voor alle kinderen van 0 tot 3 jaar. Kindjes met een specifieke zorgbehoefte kunnen tot de leeftijd van 5 jaar opgevangen worden.
Buitenschoolse kinderopvang Tierlantijn
In onze buitenschoolse opvang creëren we een fijne plek waar kinderen voor en na schooltijd, en tijdens vakanties terecht kunnen.
Dagopvang Meerminne
In dagopvang Meerminne kunnen kindjes van 0 tot en met 5 jaar terecht die extra zorgondersteuning nodig hebben. Er is sprake van een algemene ontwikkelingsachterstand of mentale beperking eventueel in combinatie met een autismespectrumstoornis of gedrags- en emotionele problemen.

Op deze locaties kan je terecht

Tierlantijn De Blokkedoos - Brasschaat
Dagopvang met extra zorgondersteuning - Meerminne