Missie en visie

Onze werking en ons dagelijks handelen en beslissen zijn sterk bepaald door onze visie. Hoe we naar de dingen kijken, heeft veel invloed op wat we doen en zeggen. Een aantal normen, waarden en overtuigingen vormen de basis van hoe wij met cliënten, hun familie of omgeving, en met elkaar omgaan.                   

Samen met onze cliënten, leerlingen én hun omgeving, streven we naar meer kwaliteit op alle levensdomeinen. Hun vraag stuurt ons handelen. We willen dat ze zich kunnen ontplooien en greep hebben op hun situatie.

We werken aan een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking of sociaal kwetsbaren vanzelfsprekend een volwaardig burger kunnen zijn, en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven.

We spelen in op maatschappelijke behoeften in een voortdurend veranderende omgeving. We zetten in op vernieuwing en samenwerking.

Onze visie op ondersteuning

Op maat en emancipatorisch

Vanuit jouw vraag gaan we in dialoog. Op basis van krachten en mogelijkheden van alle betrokken partijen zoeken we samen naar de gepaste ondersteuning, waarbij jij zoveel mogelijk de regie in handen neemt.

Contextgericht en netwerkversterkend

Jij en alle mensen rondom je verbinden zich tot een geheel, een netwerk, een dorp. We brengen jouw netwerk in beeld en zoeken samen naar bijkomende mogelijkheden. 

In een lerende organisatie

We motiveren onze medewerkers om levenslang te leren: individueel, in team en op organisatieniveau. Via ervaring, vorming en door van elkaar te leren, groeit onze expertise en ondersteunen we ieders competenties. 

Inclusie

Diversiteit zien we als een verrijking en als eigen aan de maatschappij waar ieder van ons deel van uitmaakt. Als organisatie streven we ernaar dat ieder, vanuit zijn eigen kunnen, actief en betekenisvol kan deelnemen aan onze samenleving.

Doelgericht en systematisch

We zijn een dynamische organisatie waarin iedereen doelgericht en systematisch aan de slag gaat. In continue afstemming met elkaar stellen we doelen op die we regelmatig evalueren en bijsturen. We hechten belang aan helder uitgeschreven werkwijzen die we borgen in onze werking.

Innoverend en wetenschappelijk onderbouwd

We gebruiken methodes en technieken die hun doeltreffendheid hebben bewezen. We zoeken hiervoor actief samenwerking met kenniscentra: universiteiten en hogescholen. We werken aan antwoorden op nieuwe vragen en zoeken naar nieuwe methoden om onze visie op ondersteuning te realiseren.

 

 

Onze waarden

  • Integer: eerlijk en oprecht; echtheid in overeenstemming met onze waarden en normen typeert ons handelen.

  • Betrokken: vanuit warme bewogenheid voor onze cliënten, medewerkers, organisatie en samenleving streven we kwaliteit van leven na.

  • Respectvol: voor ieders eigenheid, omdat iedereen met zijn eigen waarden, overtuiging en beleving uniek is. Privacy en eigen keuzes maken zijn rechten van iedereen.

  • Betrouwbaar: helder in woorden en daden, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, als basis voor een betrouwbare dienstverlening. Zo willen we werken, samenwerken en met elkaar omgaan.

  • Gelijkwaardig: zonder onderscheid: iedereen is verschillend én evenwaardig.