twee handen die elk een puzzelstuk vasthouden

OLO-Rotonde vzw: een fusie die in de sterren stond geschreven

9 januari 2022

|
organisatie fusie
Eric Avonts

Erik Avonts heeft sinds 1999 zijn professionele carrière doorlopen bij De Vluchtheuvel en Vluchtheuvel-Sterrenhuis, later herdoopt tot Rotonde vzw. Gestart als opvoeder/begeleider was zijn laatst uitgeoefende functie deze van directeur. In het nieuwe fusieverhaal zal hij de functie van adjunct-directeur opnemen. Daarnaast is hij ook actief binnen een aantal andere initiatieven, zowel binnen de zorg als overkoepelend binnen de sector.

Jean-Pierre Van Baelen

Jean-Pierre Van Baelen is van opleiding Orthopedagoog en sinds 1987 actief binnen OLO vzw. Ook hij heeft een zeer waardevol en boeiend traject afgelegd binnen de organisatie waarbij hij het uiteindelijk in 2000 tot algemeen directeur heeft gebracht. In het fusieverhaal zal hij de functie van algemeen directeur van OLO-Rotonde vzw opnemen.

OLO-Rotonde vzw is sinds 2022 een feit. De fusie die zeer recent finaal boven de doopvont werd gehouden, heeft OLO vzw en Rotonde vzw tot één gemaakt. De nieuwe organisatie zal gedragen worden door enorme ervaring, vakkennis en gedrevenheid. Hoog tijd dus om onze founding fathers aan het woord te laten…

 

Samen naar de toekomst

De fusie tussen OLO en Rotonde kende haar oorsprong in een gezamenlijk onthaalteam, wat een eerste basis legde voor een toenadering tussen de twee organisaties. Een samenwerking start steeds met een gelijklopende visie op zorg en die was zeer sterk aanwezig. Die coöperatie heeft er ook voor gezorgd dat beide organisaties elkaar heel goed hebben kunnen bestuderen en verkennen. Dat heeft zich onder meer ook geuit in het feit dat de afgelopen jaren ook de leidinggevenden van beide organisaties een paar keer zijn samengebracht. Toen de uiteindelijke fusie werd aangekondigd via verschillende bedrijfskanalen, was het dan ook geen grote verrassing. De medewerkers hadden dit proces namelijk mee vorm zien krijgen.

De organisaties deelden de gezamenlijke visie dat er anders naar de toekomst gekeken moest worden, wat vooral tot uiting kwam in drie elementen. Ten eerste hadden beiden een zorgaanpak die vraaggericht én vraaggestuurd was, met steeds de (gemeenschappelijke) cliënten en hun noden in het achterhoofd; het aanbod van beide organisaties was sterk aanvullend. In een tweede instantie waren de twee directeurs er zich ook van bewust dat nog niet alle zorgvragen beantwoord werden en dat hier nood was aan uitbreiding. Als laatste was ook de nabijheid van zorg belangrijk. In samenspraak met de gemeente werd gekeken naar de best mogelijke locatie voor het centrum - laagdrempelig en bereikbaar - met een nog sterkere lokale verankering van de volledige organisatie.

Waar men spreekt over fusies, komt onoverkomelijk ook de interne bezorgdheid onder de medewerkers naar boven dat er een dubbele bezetting zou kunnen ontstaan. Wat meer dan vermeldenswaardig is, is de manier waarop die bezorgdheid is aangepakt in aanloop naar de fusie zelf. Met elke medewerker op een dergelijke positie werd individueel in gesprek gegaan en werd gezocht naar de optimale match tussen expertise en talenten enerzijds, en noden en opportuniteiten binnen de nieuwe structuur anderzijds.

Het is voor OLO-Rotonde niet voldoende dat er in theorie en op papier een mooi en sterk verhaal geschreven wordt, maar dit moet ook tot uiting komen “op de vloer” en tussen de collega’s.

Maar er werd nog een stap verder gegaan. Ook mogelijke cultuurverschillen werden geïdentificeerd en transparant gemaakt. Het uitdragen van de nieuwe identiteit en het begeleiden van elke collega in de fusie - en eventueel zijn of haar nieuw verhaal hierin – is van cruciaal belang. Het creëren van een nieuwe, gemeenschappelijke cultuur voor deze nieuwe organisatie krijgt daarom veel aandacht. Naast de nodige investering in het menselijk kapitaal, wordt ook gekeken naar het vastleggen van een verenigd waardenkader en hoe men praktisch te werk gaat. Eén van de grootste uitdagingen is het samenvoegen van twee culturen, vooral die van een grotere (OLO) en een kleinere (Rotonde) organisatie. Bepaalde procedures worden momenteel nog verder uitgeklaard. Wat zeker een sterk element is, is vermijden dat procedures de bovenhand krijgen en mensen het gevoel zou krijgen dat ze belemmerd worden in de werkzaamheden. Een dergelijke fusie leidt uiteraard tot een grotere organisatie, waar er meer op papier moet staan, maar dit mag geen belemmering zijn om een organisatie uit te dragen voor en door mensen. Tussen idee, voorstel en beslissing mogen er maximaal twee beslissingslagen zijn. Dit vormt een bijzondere uitdaging.

 

Synergie, betrokkenheid en veerkracht

Als we over dit nieuwe sterke verhaal spreken, moeten we ook kijken naar de synergiën die zo gecreëerd worden. Belangrijk hierbij is te duiden dat het aanbod niet alleen groter en beter gespreid is geworden, het is nu vooral ook ontzettend divers. Er kan sneller én aan meer zorgvragers een antwoord geboden worden. Een bijkomend, meer organisatorisch gevolg is ook dat we bepaalde directiefuncties beter hebben kunnen aligneren en rationaliseren. De winsten, zowel financieel als qua efficiëntie, die we hieruit halen, gaan we opnieuw investeren in onze echte reden van bestaan: onze zorg en onze cliënten. Deze kostenbesparingen geven immers aanleiding tot broodnodige investeringen die de kernopdracht en leefomstandigheden van zowel cliënten als medewerkers nog verder ten goede gaan komen. In dit kader mag zeker vermeld worden dat ook een investeringsprogramma in infrastructuur wordt voorgesteld en de komende jaren zal uitgerold worden. Zo gaan we onder meer verbouwingen en nieuwbouwen op locaties in Stabroek en Brasschaat realiseren.

JP Eric Fusie

Het maximaliseren van het al aanwezige potentieel heeft een centrale plaats in dit fusieverhaal. We zullen dus nog meer mensen kunnen helpen, en dat is onze vooropgestelde doelstelling.

Foto van Jean-Pierre Van Baelen

Jean-Pierre Van Baelen

Algemeen directeur OLO-Rotonde vzw

Dienend leidinggeven

Het is duidelijk dat de inbreng en bezorgdheden van alle medewerkers een belangrijke sleutel zijn voor OLO-Rotonde vzw. Het concept van ‘dienend leidinggeven’ is dan ook geen loos begrip binnen deze organisatie en wordt uitgedragen door iedereen. De leidinggevenden zijn hier heel bedreven in en de focus op de ‘universele behoeftes’ staat centraal. Deze behoeftes worden gedefinieerd als autonomie (1), binding (2) en competentie (3). De zeer bewuste keuze om dat in de organisatie uit te dragen toont dan ook nogmaals dat de fusie mee wordt vormgegeven door alle medewerkers. Investeren in elkaar én in de organisatie, zal mee zorgen voor een gedragen cultuur. Uiteraard is de nieuwe organisatie er zich ook van bewust dat het afstemmen van alle stakeholders op deze nieuwe cultuur, binnen en buiten de organisatie, een proces zal zijn van enkele jaren.

 

Het eindpunt is nog niet in zicht

Als organisatie heeft OLO-Rotonde vzw door deze stap een afdoende schaalgrootte bereikt die zeker voldoende ankerpunten en zekerheden biedt voor de komende jaren. Actief zoeken naar nieuwe fusies staat dan ook momenteel niet op de agenda. Eventuele opportuniteiten (bijvoorbeeld op het vlak van kinderopvang) worden zeker niet uit de weg gegaan, maar zijn geen doel op zich. Daarbij komt dat een samenwerking niet altijd gebeurt met het oog op een fusie. Als organisatie blijft het bestuur altijd kijken naar verdere versterking en partnerschap binnen het eigen gedachtegoed. In dit kader kunnen zeker nieuwe akkoorden gesloten worden, zeker met het oog op blijvende aanvulling en diversificatie.

Voor een organisatie als OLO-Rotonde vzw blijven twee elementen van cruciaal belang naar de toekomst toe: het blijven inzetten op innovatie en de verdere evoluties binnen het zorglandschap. Dat de nieuwe fusie nog meer mensen gaat kunnen helpen, staat dus duidelijk ook in de sterren geschreven…