Multidisciplinair team

Voor sommige vormen van ondersteuning is er geen erkenning of attest nodig, ze zijn rechtstreeks toegankelijk. Wanneer er intensievere hulpverlening nodig is spreken we van niet-rechtstreeks  toegankelijke ondersteuning, dit wil zeggen dat er bepaalde aanvragen en erkenningen nodig zijn om de ondersteuning op te starten.  Ons MDT ondersteunt zowel minderjarigen als volwassenen met een zorgvraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning. Minderjarigen kunnen terecht bij het MDT De Gids. Meerderjarigen kunnen terecht bij het MDT OC.

Het MDT zal voor minderjarigen een aanvraag via een A-document (aanmelddocument) richten aan de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT). Voor meerderjarigen dienen we een multidisciplinair verslag in bij het VAPH, met inbegrip van een Zorgzwaarte Inschaling (ZZI).

Wat is een MDT?

Niet iedereen kan zomaar een aanvraag indienen. Hiervoor erkent het Agentschap Opgroeien (voor minderjarigen) en het VAPH (voor meerderjarigen) een aantal diensten als multidisciplinair team (MDT). Wij hebben het MDT De Gids voor minderjarigen en het MDT OC voor meerderjarigen. In ons team zitten heel wat professionele hulpverleners, zoals een psychiater, psychologen, maatschappelijk assistenten, psychologisch assistenten …

Minderjarigen

Gezinnen en kinderen of jongeren die intensieve ondersteuning nodig hebben, dienen een aanvraag te doen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). De Gids is een erkend multidisciplinair team dat minderjarigen kan aanmelden via een A-document. Dit is een elektronisch verslag waarin we de krachten, maar ook de zorgen van ouders, jongeren en andere betrokkenen verwoorden en een voorstel doen voor specifieke vormen van jeugdhulp.

Indien ouders een PAB (persoonlijk assistentie budget) willen aanvragen voor hun kind, stelt het MDT een inschalingsverslag op en voegt dit toe aan het A-document.

Al deze verslagen worden enkel ingediend nadat ouders en minderjarigen (indien daartoe handelingsbekwaam) het gelezen en goedgekeurd hebben.

Meerderjarigen

Meerderjarigen met een handicap kunnen een Persoonsvolgend Budget aanvragen bij het VAPH.

Eerste stap: Opmaak van een Ondersteuningsplan. ‘Diensten Ondersteuningsplan’ of diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten kunnen je daarbij helpen. Het is ook mogelijk om zelf een Ondersteuningsplan op te maken. Hier kan je de handleiding vinden.

Tweede stap: Vervolgens laat je een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team (MDT). Het OC is een erkend MDT en kan dit voor jou in orde maken. In het verslag beschrijft De Gids op een objectieve manier je handicap en je ondersteuningsnoden. In sommige gevallen dienen we je zorgzwaarte te meten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Het ZZI bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over je mogelijkheden op alle aspecten van het dagelijks leven.

Ons MDT is niet erkend voor het aanvragen van Individuele Materiële Bijstand (IMB).

Aanvraag

Werking

Samen met jou en met belangrijke betrokkenen onderzoeken we je medische, psychologische en sociale achtergrond. Indien er in het verleden al andere diensten betrokken waren, verzamelen we alle informatie uit eerdere verslaggeving van onderzoeken en behandelingen. 

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers je persoonlijk zien en spreken, daarom plannen we altijd een bezoek in. Ofwel komen we langs bij jouw thuis, ofwel nodigen we je uit bij ons op de dienst. We willen ook graag belangrijke mensen uit je netwerk spreken zodat we een goed zicht krijgen op wat je nodig hebt aan ondersteuning en welke hulp of ondersteuning we zullen aanvragen.

Onze medewerkers spreken met jou af binnen hoeveel tijd ze het verslag opmaken. Daarna bezorgen we het verslag aan jou, je ouders of personen uit je netwerk. Als jullie het hebben nagelezen en konden goedkeuren, versturen we het elektronisch naar de betrokken instanties.

Minderjarigen

In het verslag voor de aanvraag van ondersteuning zullen we omschrijven welke vorm van ondersteuning wij denken dat het meest aangewezen is. De Gids blijft je contactpersoon/aanmelder, we houden je op de hoogte over het verloop van je aanvraag. De beslissing van de ITP ontvang je per brief, we noemen dit het indicatiestellingsverslag (ISV).

Meerderjarigen

In het verslag voor de aanvraag van ondersteuning stellen we een budgetcategorie voor en geven we informatie over de dringendheid van je vraag.

Het VAPH van jouw provincie legt je aanvraag voor aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC). Je ontvangt daarna een brief met daarin hun beslissing. Voor toelichting en eerste opvolging van deze beslissing kan je terecht bij onze medewerkers.

Aanmeldingsprocedure

Wil je een aanvraag doen bij MDT De Gids of MDT OC? Ons onthaalteam helpt je graag verder.

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier of telefonisch op het nummer 03/633 98 99

Onze directiemedewerkers staan je te woord en noteren alle nodige informatie. Vervolgens maakt een medewerker van ons MDT een afspraak met jou voor een huisbezoek

Kostprijs

Het verslag opstellen is gratis.
De werking van MDT De Gids en MDT OC wordt gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien en het VAPH.