Observatie en behandelingscentrum

Het OBC richt zich tot jongens en meisjes van 6 tot 21 jaar met een zorgvraag, zoals een lichte verstandelijke beperking, gedrags- of emotionele problematiek. 

Onze 4 leefgroepen zijn gevestigd op een groot en groen domein waar je verblijft met gemiddeld 10 kinderen of jongeren. De indeling van de groepen hangt af van je leeftijd en vraag naar ondersteuning.

Speeltuin in een groene omgeving Buitenkant gebouw en tuin van leefgroepen

Motivatie

We verwachten van de op te nemen kinderen en jongeren: 

  • dat ze de opname en het hulpverleningsaanbod minimaal kunnen aanvaarden
  • dat ze zich kunnen handhaven in een open leefgroepstructuur
  • dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen 
  • dat ze intrinsiek de mogelijkheden hebben om school te lopen

Van de ouders (of andere opvoedingsverantwoordelijken) verwachten we een minimale aanvaarding van de opname en het hulpverleningsaanbod en perspectief op medewerking

Werking

Begeleiding

Samen met je gezin wordt je begeleid door een professioneel orthopedagogisch en therapeutisch team. 

Via observatie, diagnostiek, orthopedagogisch handelen, evaluatie en bijsturing, wordt geprobeerd aan je hulpvraag tegemoet te komen en het opvoedingsproces weer in goede banen te leiden. Daarvoor wordt voor ieder kind of jongere een individuele dienstverleningsovereenkomst opgesteld. 

Naast de keuze voor een residentiële opname is ook ambulante begeleiding in het gezin mogelijk. Het hulpverleningsproces gebeurt in een continue en intensieve samenwerking met de ouders (en/of andere belangrijke contextfiguren). 

De begeleiding start met een observatieperiode van ± 3 maanden, waarna een behandelingsperiode kan volgen. 

Week, weekend en vakanties

Tijdens de week volgen de kinderen en jongeren les in verschillende scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs in de buurt. Samen zoeken we de meest geschikte vorm van onderwijs. Loopt onderwijs (voor een tijd) niet goed, dan schakelen we het team ‘leertrajectondersteuning’ in. Zij ondersteunen ons om het leertraject weer af te stemmen op de noden van het kind of de jongere.

Na de schooluren is er tijd voor ontspanning: activiteiten met de leefgroep of individueel (bijvoorbeeld extern in een club). Tijdens het weekend gaan kinderen en jongeren vaak naar huis, maar er is ook opvang en begeleiding tijdens weekends en vakanties mogelijk, indien vooraf afgesproken.

Zithoek van een leefgroep  (OBC)

Aanmelden 

Ouders of een verwijzer kunnen online aanmelden via ons aanmeldformulier of telefonisch op het nummer 03/633 98 99 bij ons onthaalteam.
Verwijzers kunnen aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort door een zogenaamd A-document in te dienen.

Het onthaalteam bespreekt de aanvraag en bezorgt  je binnen de 3 weken een antwoord.

Wordt de aanmelding goedgekeurd, dan zetten we de jongere op onze wachtlijst. Hou er wel rekening mee dat wachtlijsten van 6 maanden tot een jaar niet uitzonderlijk zijn. Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, verwijzen we gericht door.

Zijn er onduidelijkheden, dan plannen we een afstemmingsgesprek om de hulpvraag verder uit te klaren.

Is het mogelijk om de begeleiding op te starten, dan nemen we contact op en organiseren we een intake.

Kostprijs

Het is een wettelijk gegeven dat een vast gedeelte (2/3) van de kinderbijslag rechtstreeks door het kinderbijslagfonds aan het OBC gestort wordt. De totale kostrpijs voor een verblijf in ons OBC hangt af van welke ondersteuningsnood er is. Ontstaat er een tegoed, dan betalen wij dat uiteraard terug.

Bij noodzakelijke kosten (school, dokter,...) zal er in samenspraak met de ouders of het netwerk worden bepaald wie deze kosten zal dragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van je gezin.