Kortdurende intensieve contextbegeleiding

Deze vorm van begeleiding richt zich op gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar waarbij er spake is van een verontrustende opvoedingssituatie.

Bij sommige jongeren is er sprake van een combinatie van (complexe) problemen wat zich uit in gedragsproblemen. Deze zorgen voor ernstige conflicten en zetten de onderlinge relaties en communicatie in het gezin ernstig onder druk.

Via intensieve begeleiding willen we  terug rust brengen in het gezin zodat zij zelfstandig of met een minder intensieve vorm van hulpverlening samen verder kunnen.

Indicaties

Algemeen
 • Alvorens we een traject starten vinden we het belangrijk dat zowel ouders als jongere(n) samen verder willen ondanks de conflicten die er onderling spelen.
 • We vinden het belangrijk dat gezinnen een hulpvraag hebben en bereid zijn om in samenwerking met contextbegeleiding stappen te zetten naar verandering. 
 • Jongere(n) en ouders die thuisbegeleiding willen starten om plaatsing te vermijden.
 • Bij echtscheidingen moet er een mandaat zijn van beide ouders om met de jongere te werken in beide contexten. De ouders kunnen ofwel beiden samenwerken met de hulpverlening ofwel is er ouderbegeleiding in één context.
 • Alle gezinsleden zijn bereid naar hun eigen handelen te kijken. 
 • De jongere kan terug naar huis, maar een terugkeer zal mogelijk problematisch verlopen.
Specifiek voor de jongere
 • Er is sprake van gedrags- of emotionele problemen.
 • Jongeren die reeds een negatief hulpverleningsparcours achter de rug hebben.
 • Jongeren die plaatsing willen vermijden. 
 • Jongeren met moeilijk lopende interacties en verbinding met hun context, zowel binnen als buiten het gezin (bv. een moeilijke schoolloopbaan). 
Specifiek voor de ouders
 • Ouders zijn bereid hun netwerk te betrekken.

Tegenindicaties

 • Als een andere problematiek bij het kind of bij de ouders aan de basis ligt van de opvoedingsproblemen of de opvoedingsproblemen overheerst: zoals ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of mentale beperkingen.
 • Wanneer er een onoverbrugbare taalbarrière is waardoor de intensiteit van de begeleiding niet gehaald kan worden. Het gezin spreekt onvoldoende Nederlands en er zijn onvoldoende mogelijkheden om te werken met tolken.
10

Waar werken we aan? 

De bedoeling is ‘empowerment’ bevorderen of de zelfsturing vergroten, zodat het gezin na deze kortdurende intensieve begeleiding zelfstandig of met een minder intensieve vorm van hulpverlening de opvoeding verder aankan. We willen de veiligheid en de ontwikkelingskansen van de jongere doen toenemen.

Doelen:
Versterken/herstellen van de ouder-kind relatie

We verbeteren de communicatie en interacties in jullie gezin en installeren een wederzijds respect tussen alle betrokkenen.

Versterken van de ouders

We vergroten de probleemoplossings- en pedagogische vaardigheden van jullie als ouders. Daarnaast vergroten we de vaardigheden om gebruik te maken van hulpbronnen in jullie sociale omgeving/netwerk. Door aan de samenwerking tussen jullie als ouders te werken zullen jullie sterker staan.

Versterken van het kind/de jongere

We verminderen gedrags- of emotionele problemen en breiden de (sociale) vaardigheden uit. We vergroten de vaardigheden om gebruik te maken van hulpbronnen in jullie sociale omgeving/netwerk. Indien nodig zorgen we voor een (her)integratie van de jongere met zijn ruimere leefwereld (bv. school, vrije tijd,...).

Hoe werken wij? 

Er komen twee begeleiders in jullie gezin: een jongerenbegeleider en een ouderbegeleider. Elk begeleider komt gedurende 6 maanden 1,5 uur per week.

We vertrekken van de aanwezige krachten en hulpbronnen in jullie gezin en jullie netwerk, alle technieken die we gebruiken zijn hierop gebaseerd. Samen met de ouders werken we aan sociale vaardigheden. Met de jongere werken we ook aan verbinding met zijn of haar context buiten het gezin (school, familie, vrije tijd).

De opbouw van de interventie verloopt in stappen:

Aanmelding

Stap  1

Verwijzers kunnen een aanmelding doen via de intersectorale Toegangspoort met een A-doc? Heb je hierrond vragen? Ons onthaalteam helpt je graag op weg!

Stap 2

 • Iemand van het onthaalteam neemt contact met je op een gesprek in te plannen.
 • In het gesprek worden de verschillende hulpvragen in kaart gebracht.
 • Het onthaalteam bespreekt uw vragen en formuleert een advies.
 • Het advies wordt besproken met de ouders. Indien er een akkoord is rond het advies en het betreft hulp in OLO-Rotonde, wordt er verder door de afdeling contact opgenomen om de hulp op te starten of wordt de jongere op onze wachtlijst gezet.
 • Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, verwijzen we gericht door.

Stap 3

Wanneer er plaats vrij komt om de begeleiding op te starten, nemen we contact op met de ouders om verdere afspraken te maken. De wachttijden zijn afhankelijk van de woonplaats van de jongere.

Eerste fase: kennismaking en beeldvorming

Duur: 4 weken (week 1 tot en met week 4)
Intensiteit: jongerenbegeleider 2 uur per week, ouderbegeleider 2 uur per week
Opstart: in aanwezigheid van de verwijzer, de ouder(s), de jongere en de twee begeleiders

Tweede fase: opmaken van de IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst)

Duur: 2 weken (week 5 en 6)
Intensiteit: Elke begeleider 2 uur.
Bespreking in een gezamenlijk gezinsgesprek, eventueel in aanwezigheid van de verwijzer.

Derde fase: werkfase

Duur: 14 weken (week 7 tem week 20)
Intensiteit: ouderbegeleider 1,5 uur per week; jongerenbegeleider 1,5 uur per week
Minstens om de 4 weken is een gezinsgesprek.

Vierde fase: consolidatie en evaluatie

Duur: 6 weken (week 21 tem week 26)
Intensiteit: jongerenbegeleider 1 uur per week, ouderbegeleider 1 uur per week
Eindbespreking gebeurt samen met de verwijzer.

14